Apie mus  

 


       Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras buvo atidarytas 2005 metais...

 Centro vizija

  Modernus, bendradarbiaujantis socialinių paslaugų ir užimtumo centras Šalčininkų rajone, teikiantis kokybiškas dienos socialines globos paslaugas Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto gyventojams, efektyviai vykdantis jam deleguotas funkcijas. Centras atviras naujovėms, užtikrinantis aukštos kokybės paslaugų teikimą, įtakojantis Šalčininkų rajono socialinius - ekonominius pokyčius, vykdantis sutrikusio intelekto žmonių socialinę integraciją.

  Centro misija - didinti Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių, jų šeimų galimybes integruotis į bendruomenę, siekiant išvengti socialinės atskirties ir mažinanti skurdą.


   Tikslas - didinti Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, integruoti asmenis, turinčius sutrikusį intelektą ir kompleksinę negalią, į visuomenę, teikiant dienos globos socialines paslaugas: socialinio darbo, užimtumo ir darbo terapijos, socialinių, buitinių, higieninių, kūrybinių įgūdžių ugdymo, savarankiškumo formavimo, maitinimo, transporto paslaugas.

 Centro uždaviniai :

 • Teikti dienos socialinės globos paslaugas ir kitas, su Centro pagrindine veikla susijusias, paslaugas, atsižvelgiant į Centro lankytojų poreikius ir Centro išteklius.
 • Teikti dienos socialinės globos paslaugas, sudarant galimybes paslaugų gavėjams gyventi visavertį gyvenimą bendruomenėje.
 • Užtikrinti protinę bei fizinę negalią turinčių asmenų neformalų ugdymą, dienos užimtumą, stabdyti jų atsiskyrimą nuo visuomenės ir padėti integruotis į visuomenę.
 • Ugdyti klientų kasdieninio gyvenimo ir darbo įgūdžius, organizuojant jų mėgstamą veiklą.
 • Organizuoti užimtumą, atsižvelgiant į lankytojų intelekto galimybes, sveikatos būklę, griežtai laikytis psichologų ir medikų rekomendacijų.
 • Įtraukti proto negalias turinčius žmones į darbinę veiklą ir siekti, kad ateityje neįgalieji dirbdami galėtų užsidirbti, kad darbas šiems žmonėms teiktų galimybę pasijusti svarbiais.
 • Dirbti su proto ir fizinę negalią turinčių asmenų šeimomis, sprendžiant užimtumo, tarpusavio santykių bei kitas socialines ir psichologines problemas.
 • Teikti informaciją ir konsultuoti Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmones ir jų šeimos narius įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauti ir atstovauti Centro klientų interesams kitose įstaigose ir institucijose; bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, organizuoti ir teikti specialiojo transporto paslaugas klientams, kurie dėl negalios turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.


Centras vykdo šias funkcijas:

 • Teikia bendrąsias socialines paslaugas - informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, sociokultūrines, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo.
 • Teikia dienos socialinės globos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.
 • Organizuoja ir teikia transporto paslaugas.
 • Vykdo dienos užimtumo grupių Centre veiklą.
 • Informuoja visuomenę apie centro veiklą.
 • Bendradarbiauja su socialiniais partneriais, su kitomis institucijomis ir organizacijomis.
 • Teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas.     2014 m. spalio 24 d. iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centras gavo dvi licencijas dienos socialinės globos paslaugoms teikti.

 1.    Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia.

2.    Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.